(847) 293  6845

Twój koszyk
rozwiń
Znajdujesz się tutaj:   Zakupy w US / Regulamin

Wyszukaj produkt

Nasze marki
Zakupy w US
Tommy Hilfiger
Zakupy w US
Diesel
Zakupy w US
Gucci
Prev - Next

Regulamin

  Przed rozpoczęciem korzystania ze sklepu internetowego zakupywus.com Usługobiorcy są zobowiązani zapoznać się z treścią Regulaminu.

 

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

ZAKUPYWUS.COM

 

 • Postanowienia ogólne
 • Definicje
 • Rodzaj i zakres usług elektronicznych
 • Warunki świadczenia i zawierania umów o świadczenie usług elektronicznych
 • Warunki zawierania umów sprzedaży
 • Sposoby płatności
 • Koszt, termin i sposoby dostawy
 • Warunki rozwiązania umów o świadczenie usług elektronicznych
 • Tryb postępowania reklamacyjnego
 • Własność intelektualna
 • Postanowienia końcowe

 

 • POSTANOWIENIA OGÓLNE
 • Sklep internetowy działający pod adresem zakupywus.com prowadzony jest przez Dariusz Zukowski , adres miejsca wykonywania działalności oraz adres do doręczeń: 3N681 Babson Ln. 60175 St. Charles USA ,  EIN: 46-0630284 , adres poczty elektronicznej (e-mail): darzu213@gmail.com, tel. 847 2936845
 • Sklep zakupywus.com działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 • Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sklep zakupywus.com, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz Umów Sprzedaży Produktu, a także tryb postępowania reklamacyjnego.
 • Każdy Usługobiorca z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług Elektronicznych Sklepu zakupywus.com, zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
 • Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie przez Klienta jest zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie składania Zamówienia.
 • Sklep zakupywus.com prowadzi sprzedaż detaliczną Produktów, za pośrednictwem sieci Internet na terenie Polski.
 • Produkty oferowane w sklepie są nowe, oryginalne i wolne od wad prawnych.

 

 • DEFINICJE
 • FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny na stronie internetowej zakupywus.com umożliwiający utworzenie Konta.
 • FORMULARZ ZAMÓWIENIA – formularz dostępny na stronie internetowej zakupywus.com umożliwiający złożenie Zamówienia.
 • KLIENT – Usługobiorca, który zamierza zawrzeć lub zawarł Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.
 • KONTO – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) oraz hasłem, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane Usługobiorcy w tym informacje o złożonych Zamówieniach.
 • REGULAMIN - niniejszy regulamin Sklepu.
 • SKLEP - Sklep internetowy Usługodawcy działający pod adresem zakupywus.com
 • SPRZEDAWCA, USŁUGODAWCA – Zakupy w US
 • PRODUKT – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma albo usługa, będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 • UMOWA SPRZEDAŻY – Umowa Sprzedaży Produktu zawarta między Klientem, a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu.
 • USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca z Usługi Elektronicznej.
 • USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu.
 • ZAMÓWIENIE - oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.
 • NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna pozwalająca Usługobiorcy na subskrybowanie i otrzymywanie na podany przez Usługobiorcę adres e-mail bezpłatnych informacji pochodzących od Usługodawcy, dotyczących Produktów dostępnych w Sklepie.

 

 • RODZAJ I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH
 • Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Sklepu korzystanie z Usług Elektronicznych takich jak:
 • zawieranie Umów Sprzedaży Produktu,
 • prowadzenie Konta w Sklepie,
 • korzystanie z Newslettera.
 • Świadczenie Usług Elektronicznych na rzecz Usługobiorców w Sklepie odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie.
 • Usługodawca ma prawo do zamieszczania na stronie internetowej Sklepu treści reklamowych. Treści te, stanowią integralną część Sklepu i prezentowanych w nim materiałów.

 

 • WARUNKI ŚWIADCZENIIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH
 • Świadczenie Usług Elektronicznych określonych w rozdziale III pkt. 1 Regulaminu przez Usługodawcę jest nieodpłatne.
 • Okres na jaki umowa zostaje zawarta:
 • umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta w Sklepie zawierana jest na czas nieoznaczony.
 • umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia Zamówienia w Sklepie zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia albo zaprzestania jego składania przez Usługobiorcę.
 • umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na korzystaniu z Newslettera zawierana jest na czas nieoznaczony.
 • Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:
 • komputer z dostępem do Internetu,
 • dostęp do poczty elektronicznej,
 • przeglądarka internetowa,
 • włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.
 • Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
 • Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
 • Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

 

 • WARUNKI ZAWIERANIA UMÓW SPRZEDAŻY
 • Informacje znajdujące się na stronach internetowych Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa. Klient składając Zamówienie, składa ofertę kupna określonego Produktu na warunkach podanych w jego opisie.
 • Cena Produktu uwidoczniona na stronie internetowej Sklepu podana jest w złotych polskich (PLN). Cena nie zawiera kosztów dostawy.
 • Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów po złożeniu przez Klienta Zamówienia.
 • W celu złożenia Zamówienia, Klient nie ma obowiązku rejestracji Konta w Sklepie.
 • Zamówienia można składać poprzez witrynę internetową za pomocą Formularza Zamówień (Sklep zakupywus.com) – 24 godziny na dobę przez cały rok.
 • Zawarcie Umowy Sprzedaży.
 • Do zawarcia Umowy Sprzedaży, niezbędne jest wcześniejsze złożenie przez Klienta, Zamówienia udostępnionymi przez Sprzedawcę sposobami.
 • Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca, niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie jednocześnie przyjmując Zamówienie, co powoduje związanie Klienta jego Zamówieniem. Potwierdzenie otrzymania oraz przyjęcie Zamówienia do realizacji następuje poprzez przesłanie wiadomości e-mail, która zawiera:
 • potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia,
 • niniejszy Regulamin.
 • Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 6 lit. b) zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.
 • Każda Umowa Sprzedaży będzie potwierdzana dowodem zakupu (rachunek), który będzie dołączany do przesyłki.

 

 • SPOSOBY PŁATNOŚCI
 • Sprzedawca udostępnia płatność za pośrednictwem elektronicznych serwisów płatności (PayPal oraz DotPay).
 • Klient dokonuje zapłaty przed rozpoczęciem realizacji Zamówienia. Elektroniczne serwisy płatności umożliwiają dokonanie płatności za pomocą karty kredytowej lub szybkiego przelewu z wybranych polskich banków. Produkt zostanie wysłany dopiero po jego opłaceniu.
 • Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny z tytułu Umowy Sprzedaży w terminie 24 godzin od dnia jej zawarcia, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej.

 

 •   KOSZT, TERMIN I SPOSOBY DOSTAWY
 • Koszty dostawy Produktu są ustalane w trakcie procesu składania Zamówienia i są uzależnione od wyboru sposobu płatności oraz sposobu dostawy zakupionego Produktu.
 • Zakupione w Sklepie Produkty są wysyłane za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej.
 • Na termin dostawy Produktu składa się czas kompletowania Produktu oraz czas dostawy Produktu przez przewoźnika:
 • Czas kompletowania Produktu wynosi 3 dni robocze.
 • Dostawa Produktu przez przewoźnika następuje w terminie przez niego deklarowanym tj. od 4 do 7 tygodni (dostawa następuje wyłącznie w dni robocze z wyłączeniem sobót, niedziel i świąt).

 

 • WARUNKI ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH
 • Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej:
 • Wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym (np. prowadzenie Konta).
 • Usługobiorca może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: darzu213@gmail.com
 • Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym w przypadku, gdy Usługobiorca narusza Regulamin, w szczególności, gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym po bezskutecznym wcześniejszym wezwaniu do zaprzestania naruszeń z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia).
 • Wypowiedzenie prowadzi do ustania stosunku prawnego ze skutkiem na przyszłość.
 • Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia stron.

 

 • TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO
 • Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę:
 • Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Sklepu Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: darzu213@gmail.com
 • W powyższej wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.
 • Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
 • Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługobiorcę sposób.

 

 • WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA
 • Wszystkie treści zamieszczone na stronie internetowej pod adresem zakupywus.com korzystają z ochrony prawno autorskiej i są własnością Zakupy w US Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Usługodawcy, będącą następstwem użycia jakiejkolwiek zawartości strony zakupywus.com, bez zgody Usługodawcy.
 • Jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyraźnej pisemnej zgody Usługodawcy, któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość strony zakupywus.com stanowi naruszenie prawa autorskiego przysługującego Usługodawcy i skutkuje odpowiedzialnością cywilnoprawną oraz karną.

 

 • POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 • Wszelkie spory wynikłe z Umów Sprzedaży między Sklepem, a Klientami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny, zgodnie z pkt. 2 niniejszego rozdziału.
 • Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą (Klientem) zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.

 

(847) 293 6845

darzu213@gmail.com

allegro facebook
platności
Ta strona korzysta z plików cookie. Używając tej strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki. Możesz dowiedzieć się więcej w jakim celu są używane oraz o zmianie ustawień przeglądarki. Kliknij tutaj »
zamknij